Previous Next
Taste Absolutely

 Delicious dishes.. for discerning palate...

 
Polygnotos Vagi 7 - Port (Pedestrian Thassos) Thassos
Phone: 25930 23181 - Mobile: 69759 20442
E-mail: kaliviotisthassos@gmail.com
Contact: KOSTAS KALYVIOTIS